O nas

Fundatorzy

Fundacja została powołana w 2013 roku przez Rafała Danielowskiego, śp. Artura Fryza i Sławomira Matusza.

Zarząd Fundacji stanowią:

Sławomir Matusz – prezes,

adres e-mail: fundacjakochanowskiego(małpka)gmail.com

Grzegorz Grabowski – wiceprezes,

Tel. 721 562 706,

Nazwa banku BNP PARIBAS
Numer naszego rachunku
PL 09 1600 1462 1899 5042 8000 0001

KRS 0000477806 NIP 6443504576

Statut Fundacji im. Jana Kochanowskiego

Statut Fundacji

Statut Fundacji pod nazwą „Fundacja im. Jana Kochanowskiego”.

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Par. 1

1. Fundacja im. Jana Kochanowskiego ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w dniu 30.07.2013 w Kancelarii notarialnej w Sosnowcu, przy al. Zwycięstwa 6 przed notariuszem Mirosławą Skłodowską.

przez fundatorów :

  1. Sławomira Bohdana Matusza
  2. Rafała Ewalda Danielowskiego
  3. Artura Jacka Fryza

by upamiętnić Ojca poezji polskiej. Upamiętniając zasługi Jana Kochanowskiego dla literatury polskiej propagować jego idee i twórczość, tchnąć ducha jego poezji w najnowszej literaturze.

Fundacja oprócz przypominania postaci i poezji Jana Kochanowskiego ma w założeniach patronować współczesnym działaniom edytorskim i artystycznym, a w szczególności poetyckim.

2. Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Jana Kochanowskiego” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.

3. Fundacja ma osobowość prawną.

4. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

Par. 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Sosnowiec.

Par. 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

Par. 4

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Par. 5

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz. 873).

3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.

5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

6. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

Par. 6

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2. Nazwa Fundacji brzmi “Fundacja im. Jana Kochanowskiego””. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

Par. 7

Fundacja przyznaje dorocznie Medal im. Jana Kochanowskiego za wybitne zasługi dla kultury polskiej.

Fundacja może ustanowić inne odznaki, nagrody i tytuły honorowe, przyznawać je osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla kultury i celów obranych przez Fundację.

Par. 8

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje minister właściwy do spraw kultury.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

Par. 9

Celami Fundacji są:

1. Promocja czytelnictwa.
2. Kreowanie, wspieranie oraz promowanie szeroko pojętej kultury i sztuki.
3. Wspieranie prac badawczych, projektów artystycznych i edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki dialogu kultur oraz zachowania i upowszechniania tradycji.
4. Wspieranie działań dążących do wyodrębnienia współczesnego języka sztuki bazującego na tradycji różnorodnych kultur.
5. Inicjowanie i organizacja przedsięwzięć artystycznych.
6. Tworzenie i wspieranie miejsc wymiany kulturalnej i ośrodków twórczych umożliwiających prezentację działań artystycznych.
7. Edukacja kulturalna i wychowanie aktywnego odbiorcy sztuki.
8. Promocja kultury, sztuki, tradycji polskiej i osoby Jana Kochanowskiego poza granicami kraju.
9. Wspieranie, zgłaszanie i promowanie : twórców, artystów, naukowców, działaczy kultury, do : nagród, odznaczeń, stypendiów.


§.10.

Powyższe cele Fundacja realizuje poprzez:

1. Realizację projektów artystycznych, społecznych i edukacyjnych, festiwali, wystaw, ekspozycji, koncertów, widowisk oraz wykładów z dziedziny szeroko pojętej sztuki i kultury.
2. Wydawanie i produkcję nagrań audio i video, książek, broszur i czasopism w zakresie objętym działaniem Fundacji.
3. Stworzenie i prowadzenie biblioteki multimedialnej i tradycyjnej wraz z archiwum prac artystycznych i dorobku artystów i twórców z dziedziny kultury, sztuki i edukacji artystycznej.
4. Wspieranie i promowanie artystów i grup artystycznych poprzez zapewnianie warunków finansowych, lokalowych, stypendialnych, pomoc specjalistyczną i organizacyjną.
5. Wspieranie i prowadzenie prac badawczych z zakresu kultury, sztuki oraz dziedzin powiązanych poprzez pomoc finansową, specjalistyczną i organizacyjną.
6. Współpracę i wymianę z instytucjami, fundacjami i osobami fizycznymi w zakresie sztuki, kultury i edukacji.
7. Fundowanie stypendiów, nagród oraz przyznawanie innych form pomocy finansowej i rzeczowej na realizację działań o charakterze artystycznym, kulturalnym i edukacyjnym.
8. Wspieranie finansowe, organizacyjne i specjalistyczne działań związanych z upowszechnianiem i promocją kultury i tradycji.
9. Pozyskiwanie i przechowywanie eksponatów celem tworzenia zbiorów o charakterze muzealnym.

Par. 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

Par. 12

1. Fundatorzy na realizację celów Fundacji jako Fundatorzy przeznaczają kwotę pieniężną w wysokości 3.500,00 zł ( trzech tysięcy pięciuset złotych), która będzie stanowiła fundusz założycielski Fundacji, a majątek Fundacji będzie stanowić również mienie oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. Fundatorzy na realizację celów statutowych fundacji przeznaczają kwotę 2.500,00 zł ( dwa tysiące pięćset złotych), a na działalność gospodarczą kwotę 1.000,00 zł ( jeden tysiąc złotych)..

2. Realizacja celów Fundacji finansowana jest z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym statucie.

3. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, spadków, zapisów otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych z kraju i zagranicy,

2) przysporzeń majątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej i innych podmiotów, w tym z subwencji osób prawnych,

3) z grantów Unii Europejskiej i innych ośrodków rządowych i pozarządowych,

4) dochodów ze zbiórek publicznych, aukcji i innych imprez publicznych,

5) dochodów z majątku Fundacji, w tym z kapitału, ruchomości i nieruchomości,

6) dochodów z przysługujących Fundacji praw majątkowych, w tym pożyczki z tych praw,

7) zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,

8) operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,

9) dochodów z działalności gospodarczej Fundacji.

Par. 12a

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:


1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywaniu jej majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.Par. 13

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Par. 14

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

Par. 15

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.


Rozdział IIIa

Działalność gospodarcza Fundacji.


Par. 15a


1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:

1. (PKD 32) POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

2. (PKD 46) HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

3. (PKD 47) HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

4. (PKD 13) PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

5. (PKD 14) PRODUKCJA ODZIEŻY

6. (PKD 17) PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

7. (PKD 18) POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

8. (PKD 58) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

9. (PKD 59) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

10. (PKD 60) NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

11. (PKD 63) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

12. (PKD 56) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

13. (PKD 73) REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

14. (PKD 85) EDUKACJA

15. (PKD 90) DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ

16. (PKD 91) DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ

17. (PKD 93) DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA1)


3. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznaczony będzie na działalność statutową Fundacji.

Par. 15b

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych zakładów.

2. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.

3. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.

4. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji.

5. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

6. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.

7. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.

8. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.Rozdział IV. Organy Fundacji

Par. 16

1. Organami Fundacji są:

a) Zgromadzenie Fundatorów,

b) Rada Fundacji,

c) Zarząd Fundacji.

2. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

3. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.

4. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.


Rozdział IVa. Zgromadzenie Fundatorów

Par. 17

Zgromadzenia Fundatorów składa się z Fundatorów. Do Zgromadzenia Fundatorów

mogą wchodzić również osoby fizyczne i przedstawiciele osób prawnych powołani

uchwałą Zgromadzenia Fundatorów na okres dwóch lat od chwili powołania, które:

1) dokonały znacznego przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji;

2) zadeklarują zamiar dalszego materialnego wspierania idei Fundacji;

3) w inny sposób wspomagają działalność Fundacji.

Par. 18

Zgromadzenie Fundatorów wybiera ze swego grona Prezydenta Zgromadzenia

Fundatorów.

Par. 19

Do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów należy:

1) powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji;

2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, mianowanie Prezesa Zarządu;

3) ustalanie wynagrodzenia członków Rady i Zarządu Fundacji;

4) uchwalanie zmian statutu;

5) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;

6) zatwierdzanie programów działania Fundacji;

7) ustalanie kierunkowych wytycznych dla Zarządu co do sposobu rozdziału

zgromadzonych środków;

8) podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji;

9) zatwierdzenie rocznych planów działania Fundacji i preliminarza kosztów jej

działalności;

10) wyłonienie Kapituły Medalu im. Jana Kochanowskiego i opracowanie regulaminu przyznawania Medalu.

Par. 20

1. Zgromadzenie Fundatorów zwołuje Prezydent Zgromadzenia z własnej

inicjatywy, bądź na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu – zgłoszony Prezydentowi

na piśmie.

2. Zgromadzenie Fundatorów powinno być zwoływane co najmniej raz w roku.

3. Obradom Zgromadzenia Fundatorów przewodniczy Prezydent Zgromadzenia.

Par. 21

Zgromadzenie Fundatorów podejmuje decyzje w formie uchwał.

Par. 22

Fundatorzy mogą działać przez swoich pełnomocników.

Rozdział IVb. Rada Fundacji.

Par. 23

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, organizatorskich oraz wydaje opinie o działalności zarządu.

2. W skład Rady wchodzi od trzech do siedmiu osób powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów.

3. Kadencja Rady Fundacji trwa trzy lata i może zostać przedłużona.

4. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Zgromadzenie Fundatorów w następujących przypadkach:

a) złożenia rezygnacji,

b) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

c) niepełnienia obowiązków członka Rady Fundacji przez okres dłuższy niż rok,

d) istotnego naruszania postanowień Statutu.

Par. 24

Do Rady Fundacji należy:

1) uchwalanie jej regulaminu;
2) wychodzenie z inicjatywami organizatorskimi;

3) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji;

4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd;

5) rekomenduje Zarządowi Fundacji osoby twórców, artystów, naukowców, działaczy kultury, do : nagród, odznaczeń, stypendiów.

Par. 25

Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady.

Par. 26

Rada Fundacji pracuje na posiedzeniu zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż raz w roku. W posiedzeniach uczestniczą przedstawiciele Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

Par. 27

Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z tym, że dla

prawomocności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej

członków, w tym Przewodniczącego.

Par. 28

Członkowie Rady Fundacji:

1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

2) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Par. 29

Rada Fundacji na zakończenie swojej kadencji przedstawia Zgromadzeniu

Fundatorów sprawozdanie ze swojej działalności.

Rozdział IVc. Zarząd Fundacji.

Par. 30

1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się od dwóch do pięciu osób i jest powołany na okres trzech lat przez Zgromadzenie Fundatorów.
2. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

3. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

4. Odwołania członka Zarządu przez Zgromadzenie Fundatorów następuje w przypadku:

a) złożenia rezygnacji,

b) choroby, ułomności lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,

c) niepełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż rok,

d) nienależytego wypełniania funkcji członka,

e) istotnego naruszania postanowień Statutu.

Par. 31

Pracami Zarządu kieruje Prezes.


Par. 32

Fundator może zostać członkiem Zarządu.

Par. 33

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Par. 34

Zarząd Fundacji podejmuje uchwały we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji, w szczególności:

1) opracowuje roczne i wieloletnie plany jej działania;

2) sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;

3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;

4) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

5) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji;

6) kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności finansowo-gospodarczej;

7) ustala wysokość środków przeznaczonych na nagrody i stypendia.

8) zgłaszanie i promuje : twórców, artystów, naukowców, działaczy kultury, do : nagród, odznaczeń, stypendiów.

Par. 35

Do składania oświadczenia woli i podpisywania w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu, lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.

Par. 36.

Zarząd podejmuje uchwały zwykła większością głosów, przy czym do ważności

uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa

Zarządu.

Par. 37

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

Par. 38

Zarząd odpowiada przed Zgromadzeniem Fundatorów za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Rozdział V. Tworzenie Oddziałów i Filii

Par. 39

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć oddziały i filie, w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia oddziału i filii podejmuje Zgromadzenie Fundatorów na wniosek Zarządu Fundacji w drodze uchwały.

Rozdział VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji

Par. 40

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zgromadzenie Fundatorów w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu Fundacji.

3. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Zgromadzenie Fundatorów.

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w par. 9 pkt 2. Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

Rozdział VII. Zmiany Statutu

Par. 41

1. Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zgromadzenie Fundatorów z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub rekomendacji Rady Fundacji.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy Członków Zgromadzenia Fundatorów.

Rozdział VIII. Postanowienia końcowe

Par. 42

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

Par. 43
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

Sprawozdania